Guziki

Rada Rodziców

e-mail: radarodzicow@sp84.waw.pl

nr konta: 65 1020 1042 0000 8902 0009 6651

PKO BP SA ODDZIAŁ IV w Warszawie 03-733 Warszawa, ul. Targowa 42

wysokość składki: 100 zł od rodziny.


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 • Przewodnicząca - Dorota Zawadzka (5d)
 • Viceprzewodniczący - Cezary Szynkiewicz (5e)
 • Skarbnik - Katarzyna Niedźwiedź (4d)
 • Sekretarz - Marta Sypuła (6d)
 • Członek prezydium:
  • Marcin Michalczyk (7d)

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572) oraz Statut Szkoły.

Regulamin Rady Rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • uchwalenie w porozumieniu z rada pedagogiczną:
  • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
 • uchwalanie propozycji wysokości składek na fundusz Rady,
 • wybieranie i uzupełnianie składu prezydium i komisji rewizyjnej,
 • uchwalanie wysokości kwoty, do jakiej prezydium może przesuwać pieniądze między działami bez zwoływania Rady,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego prezydium, po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.

Zadania Prezydium Rady Rodziców:

 • realizowanie uchwał Rady,
 • bieżące kierowanie pracami Rady, w tym gospodarką finansową,
 • reprezentowanie Rady poza szkołą,
 • tworzenie stałych albo doraźnych komisji i zespołów zadaniowych Rady, określanie  ich zadań oraz nadzór nad nimi,
 • przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego.

Rozliczenia finansowe:

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-05-2018 - Edycja treści.

16-10-2017 - Edycja treści.

16-01-2017 - Edycja treści.

22-12-2016 - Edycja treści.

12-01-2016 - Edycja treści.

11-01-2016 - Edycja treści.

19-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 898